CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh Đẩy mạnh xây dựng toàn diện Công an cấp huyện
Cập nhật ngày: 1-05-2019 | 15:12:55 GMT +7
Quán triệt Chỉ thị số 03 ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tăng cường về mọi mặt cho Công an cấp huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.
Để chủ động trong các mặt công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị của Bộ trưởng phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, trong đó xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của Công an cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Trong quá trình thực hiện, Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại Công an các huyện, thị xã, thành phố, bên cạnh, còn phân công các thành viên trong Ban Giám đốc phối hợp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện và phân công lãnh đạo các phòng nghiệp vụ theo dõi, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện công tác Công an ở cơ sở.
Trong công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an cấp huyện, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 03 đội, hợp nhất 02 đội và giải thể 01 đội thuộc Công an cấp huyện. Thường xuyên rà soát số lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp để điều động, bố trí hợp lý, đúng quy định. Bên cạnh, việc thực hiện chủ trương đưa lực lượng Công an chính quy về giữ chức danh trưởng, phó Công an xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự cũng được quan tâm chỉ đạo, hiện có 51 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 28 Công an xã, thị trấn. Lực lượng Công an chính quy được điều động về các xã phần lớn đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm thực tiễn, có khả năng tham mưu, thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn phụ trách, có khả năng vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc tăng cường lực lượng Công an chính quy về Công an các xã, thị trấn đã góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Việc phân công, phân cấp cho Công an cấp huyện trong thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện mô hình cơ quan Cảnh sát điều tra cấp huyện luôn đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác và đúng với các quy định của pháp luật. Lực lượng điều tra viên được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hiện có 93 điều tra viên cấp huyện, tăng 41% so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an. Hiện lực lượng này cơ bản đáp ứng được công tác điều tra, thụ lý án và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ở cơ sở theo thẩm quyền. Việc giao cho Công an cấp huyện dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm cũng là một trong những bước đột phá, giúp cho Công an cấp huyện chủ động trong việc sử dụng ngân sách, phục vụ có hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
Biên chế Công an cấp huyện luôn được chú trọng, tăng cường, từ năm 2009 đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 237 cán bộ, chiến sỹ từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, phân công 647 cán bộ, chiến sỹ từ nơi khác chuyển đến và học viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân về công tác tại Công an cấp huyện. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ Công an cấp huyện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được quan tâm đúng mức,  đáp ứng được yêu cầu lãnh, chỉ đạo các mặt công tác của Công an cấp huyện.
Song song đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ Công an cấp huyện cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, các cuộc vận động lớn của Đảng, của Ngành được triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, hiệu quả góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
Bên cạnh, công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Công an cấp huyện luôn được Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo. Từ năm 2009 đến nay, Công an cấp huyện đã được trang bị 27 xe ô tô, 35 xe mô tô đặc chủng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát,… xây dựng trụ sở làm việc cho Công an huyện Cầu Ngang, đồn Công an Trung tâm điện lực Duyên Hải, 103 Công an phường, xã, thị trấn với tổng kinh phí đầu tư 83,2 tỷ đồng; khảo sát, lập dự toán và sửa chữa 120 hạng mục doanh trại với tổng giá trị trên 70 tỷ đồng. Đã triển khai mạng thông tin liên lạc vô tuyến và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến tất cả Công an các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Giám đốc Công an tỉnh.
Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an, tổ chức bộ máy Công an cấp huyện từng bước được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý hơn, một số đội nghiệp vụ mới được thành lập; việc phân công, phân cấp cho Công an cấp huyện trong công tác điều tra, xây dựng lực lượng, hậu cần… được thực hiện mạnh mẽ, rõ ràng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thực tế của Công an ở cơ sở; biên chế được tăng cường, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, tỷ lệ bố trí biên chế giữa Công an cấp huyện với Công an cấp tỉnh ngày càng hợp lý, lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở được tăng cường, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.
 
                                                           -----Hồng Dương-----

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 2707147